NATO - und Luftverteidigungsanlagen

NATO- and Air Defense Installations

 

 

©  by Rodrigo H Gebhard


 

 NATO HF Communications Site Hundsbach - Germany 

 NATO Air Defense Site "Erwin" Boerfink - Germany 

 NATO Air Defense Site "Gustav" Lauda-Koenigshofen - Germany 

 

 

 < ZURÜCK / BACK